5 อาชีพต้องห้าม  ที่ควรรู้

 

๕  อาชีพนั้น  คือ

๑. การค้าขายอาวุธ

๒. การค้ามนุษย์

๓. การค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่า

๔. การค้าขายของมึนเมา

๕. การค้าขายยาพิษ

 

และบางคนได้อธิบายรวมถึงค้าขายสัตว์มีชีวิต  สัตว์เลี้ยงสวยงาม

ซึ่งมีคนเขียนบทความหลายคนได้อธิบายผ่านทางอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ และเว็บบอร์ดหลาย ๆ เว็บ  ถกกันอย่างหนักเกี่ยวกับ  5  อาชีพนี้  โดยเฉพาะอาชีพค้าขายสิ่งมีชีวิต   ค้าขายเนื้อสัตว์

บางคนเห็นด้วย  บางคนไม่เห็นด้วย

ทำให้มีการถกเถียงอย่าดุเดือด  ถึงกับมีคนต่อด้านความเชื่อทางศาสนาก็มี

ด้วยเหตุนี้เองตามหลักของศาสนาเป็นเรื่องลึกซึ้งสามารถตีความได้หลายแง่มุม

ซึ่งเป็นอาชีพที่ควรงดเว้น  ถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยง

 

ปรากฎหลักฐานใน

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓   หน้าที่  ๓๗๖

 

๗. วณิชชสูตร

 

ว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ

[๑๗๗]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   การค้าขาย  ๕  ประการนี้    อันอุบาสกไม่พึงกระทำ  ๕  ประการเป็นไฉน คือ การค้าขายศัสตรา  ๑  การค้าขายสัตว์  ๑   การค้าขายเนื้อสัตว์  ๑      การค้าขายน้ำเมา ๑    การค้าขายยาพิษ   ๑  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   การค้าขาย  ๕  ประการนี้แล   อันอุบาสกไม่พึงกระทำ.  

 

 

จากหัวข้อ ๕  อาชีพต้องห้ามนี้เอง

มีความเกี่ยวข้องไปถึงมนุษย์เป็นสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อให้ถกกันต่อในโลกออนไลน์

นับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ  สามารถถกกันได้จนถึงทุกวันนี้ แล้วแต่มุมมองความคิด

 

เรียนรู้เพื่อรู้  อยู่เพื่อเข้าใจชีวิต

แนะแนวชีวิต ด้วยการรู้จักคิด  วิเคราะห์ แยกแยะให้เป็น

 

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

16/01/2557