หลักสูตรชีวิต

 

หลักสูตรชีวิต ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  แต่ละคนเป็นผู้กำหนดวิชาที่จะเลือกเรียนเอง  ว่าต้องการเรียนรู้อะไรในชีวิต

ขนาดเดียวกันแนวคิดในการสร้างสรรค์หลักสูตรชีวิตมีความหมายโดยกว้าง  การหาความหมายของชีวิตตามของการศึกษา  จึงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ที่พิสูจน์ความสำเร็จจากชีวิตจริง

หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่แตกต่างไปจากหลักสูตรที่กำหนดโดยหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ที่กำหนดว่าต้องเรียนวิชาโน้นวิชานี้ตามหลักสูตรที่กำหนดมาแล้วก็สำเร็จการศึกษาสาขานั้น ๆ  มีใบปริญญาเป็นเครื่องหมายรองรับความสำเร็จในหลักสูตรนั้น ๆ  ตั้งแต่ในระดับบัณฑิต  บัณฑิตศึกษา  มหาบัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิต  

แต่ละระดับเป็นเครื่องบ่งบอกระดับทางการศึกษาที่ท่านผู้นั้นได้ศึกษาร่ำเรียนมา

กล่าวโดยความหมายของระดับวุฒิการศึกษาที่อธิบายไว้  คือ

บัณฑิต             แปลว่า     ผู้มีปัญญา

บัณฑิตศึกษา    แปลว่า     ผู้มีปัญญาซึ่งเล่าเรียนเพื่อแสวงหาความรู้

มหาบัณฑิต      แปลว่า    ผู้มีปัญญาที่ยิ่งใหญ่ 

ดุษฎีบัณฑิต     แปลว่า    ผู้มีปัญญาที่น่าสรรเสริญ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    แปลว่า  ผู้มีปัญญาที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ

 

ตามความหมายแล้วผู้ที่สำเร็จหลักสูตรวิชาชีวิตก้าวสูงสุด  คือ  ผู้มีปัญญาที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ 

เพราะบุคคลที่ประสบความสำเร็จนั้น ๆ  ไม่จำเป็นต้องจบหลักสูตรตามที่สถาบันทางการศึกษากำหนด  แต่กลับประสบความสำเร็จในชีวิตจริงในสาขางานที่ตนเอง  เป็นผู้ที่เห็นประจักษ์แล้วว่ามีความรู้ความสามารถจริง  ยกตัวอย่างบุคคลผู้สำเร็จในวิชาชีวิตของตนเองในสายงานต่าง ๆ  เช่น 

**สตีฟ จ๊อบ - ด้านไอที

**บิล เกตส์ - ด้านไอที

**เนลสัน แมนเดลา - ด้านการปกครอง

**โทมัส เอดิสัน - นักประดิษฐ์

**โคโค่ ชาแนล - นักออกแบบแฟชั่น

**ริชาร์ด แบรนสันด้านธุรกิจ

 

ในขณะเดียวกันคุณค่าของการศึกษาบ้านเราในยุคที่สังคมกำลังวุ่นวาย เรื่อง สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง

การศึกษาระดับต่าง ๆ มีต้นทุนสูง  การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรต่าง ๆ  มีค่าเล่าเรียนที่สูงตามไปด้วย  โดยเฉพาะระดับบัณฑิต  บัณฑิตศึกษา  มหาบัณฑิต  ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนหนึ่งต้องการเพียงใบปริญญาเป็นเครื่องมือเบิกทางในการเลื่อนเงินเดือน   เลื่อนขั้น   เลื่อนตำแหน่ง  หรือแสดงสถานะการศึกษา  แท้จริงแล้วความรู้ที่วัดค่าจากใบปริญญามีผลน้อยมากต่อความสำเร็จ  จึงส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษาต่ำลง  เนื่องจากค่านิยมทางสังคมเกี่ยวกับการศึกษาและใบปริญญาของผู้คนในสังคมบางส่วนใช้เป็นเครื่องมือดูถูกการศึกษาของผู้ที่ด้อยกว่าทางสังคม  จึงเป็นเหตุผลที่หลักสูตรชีวิตเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นครูของคนเอง  ประเมินผลด้วยตนเอง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง

เป้าหมายของหลักสูตรชีวิตจึงต้องการให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ และเห็นคุณค่าของการศึกษา  เข้าถึงแก่นของการเรียนรู้

นอกเหนือจากนั้นยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาสังคมอุดมปัญญา  สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

 

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

27  พฤษภาคม  2557