การพัฒนาศักยภาพทางจิตใจ  หมายถึง

 

การพัฒนาศักยภาพทางจิตใจ  หมายถึง พัฒนาขีดความสามารถทางด้านจิตใจ  โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบ และลำดับขั้น จนถึงระดับความสามารถสูงสุดทางด้านจิตใจ  ตามอัตภาพของแต่ละคน

 

การพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจจึงเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเราเอง

เนื่องจากลักษณะสังคม  และความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันเกิดความเครียดได้ง่าย

ทำให้คนส่วนใหญ่สุขภาพจิตย้ำแย่ 

อีกทั้งการแข่งขันทางสังคม  ค่าครองชีพสูงขึ้น

ล้วนเป็นบ่อเกิดของความเครียด 

การแก้ไขปัญหาจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านจิตใจด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์

 

ฉะนั้นผู้จัดทำจึงสร้างหมวดหมู่เนื้อหาเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจ 

เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจรูปแบบต่าง ๆ  ตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจ

โดยผู้จัดทำได้เรียบเรียงตามหัวเรื่อง และแบ่งออกเป็นตอน ๆ  เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจอย่างสร้างสรรค์  ด้วยรูปแบบที่น่าเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  ชีวีมีสุข

 

มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

28/12/2556