การพัฒนาศักยภาพทางจิตใจ หมายถึง พัฒนาขีดความสามารถทางด้านจิตใจ โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบ และลำดับขั้น จนถึงระดับความสามารถสูงสุดทางด้านจิตใจ ตามอัตภาพของแต่ละคน

 

การพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจจึงเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเราเอง

เนื่องจากลักษณะสังคม และความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันเกิดความเครียดได้ง่าย

ทำให้คนส่วนใหญ่สุขภาพจิตย้ำแย่

อีกทั้งการแข่งขันทางสังคม ค่าครองชีพสูงขึ้น

ล้วนเป็นบ่อเกิดของความเครียด

การแก้ไขปัญหาจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านจิตใจด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

 

 

ฉะนั้นผู้จัดทำจึงสร้างหมวดหมู่เนื้อหาเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจ

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจรูปแบบต่าง ๆ ตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจ

โดยผู้จัดทำได้เรียบเรียงตามหัวเรื่อง และแบ่งออกเป็นตอน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจอย่างสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบที่น่าเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข

 

สุขภาพดีไม่มีขาย สร้างเองเถอะครับ

เริ่มต้นวันนี้..เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านเอง