Print
Category: การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
Hits: 1746

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์

 

กรณีศึกษาโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ ชุดที่ 1  เรื่อง  ชุดการฝึกแก้ปัญหาการดูแลรักษาพรรณไม้ภายในบ้าน

 

ระยะเวลาในการทดลอง

วันที่ 3  มิถุนายน  - 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

 

ผู้ดำเนินกิจกรรม

ผู้ดูแลเว็บ newnaew.net

 

ความเป็นมา

เนื่องจากครูพยัคฆ์กูรูรับหน้าที่ดูแลบ้านอาจารย์เป็นเวลา 2 เดือน   เพื่อไม่ให้เสียเวลาเปล่า  จึงคิดกิจกรรมดี ๆ เพื่อให้น้อง ๆ และผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน  เนื่องจากอาจารย์ของครูพยัคฆ์ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลและนิเทศครูที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ เรื่อง ไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย  ในเขตพื้นที่ภายอีสานและภาคตะวันออก  ฉะนั้นจึงถือวิสาสะ  ยืมสวนในบ้านอาจารย์มาเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับพรรณไม้  เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้

 

 

กล่าวนำ

สำหรับสื่อชุดแรกที่จัดทำ จะเป็นสื่อที่กำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ ๆ ตัว  โดยเราจะเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับพรรณไม้ในบ้าน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ และท่านผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องพรรณไม้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามอย่างเหมาะสมกับสภาพต้นไม้แต่ละต้น แต่ละสายพันธุ์

 

หลังจากเสร็จสิ้น การศึกษาตามที่กำหนด  ครูพยัคฆ์จะจัดทำเป็นสื่อชุดการฝึก  ให้น้อง ๆ และท่านผู้สนใจนำไปใช้ตามอัธยาศัย  เพื่อการเรียนรู้ต่อไปในรูปแบบของ ไฟล์ PDF  และ E – Book

 

โดยมีโจทย์ปัญหากำหนดไว้ดังนี้

1. ต้นไม้ในบ้านมีกี่ชนิด  กี่สายพันธุ์ และชื่อพรรณไม้มีชื่ออะไรบ้าง

2. ต้นไม้ภายในบริเวณบ้านมีปัญหาอะไรบ้าง

3. วิธีในการแก้ปัญหาพรรณไม้ในบ้านให้สมบูรณ์จะทำอย่างไร

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ตามโจทย์ปัญหา

การสำรวจต้นไม้ในบ้านมีกี่ชนิด  กี่สายพันธุ์ และชื่อพรรณไม้มีชื่ออะไรบ้าง

ระยะเวลา  2  สัปดาห์   (สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน)

การสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ ของต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 1 วัน)

วิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้พรรณไม้ภายในบ้านสมบูรณ์และสวยงาม

ระยะเวลา 5  สัปดาห์  (สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน)

 

โดยระหว่างการดำเนินการเรียนรู้แต่ละครั้ง  ครูพยัคฆ์จะนำข้อมูลมาลงไว้ในเว็บ น้อง ๆ และท่านผู้สนใจ และเวียนเข้ามาเรียนรู้กันได้ที่นี่ครับ

 

เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ กับแนะแนวชีวิต

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

วันที่  3 มิถุนายน  พ.ศ. 2556

 

วันที่โพสข้อมูล

 

วันที่ 12  มิถุนายน  พ.ศ.  2556