Print
Category: เกร็ดความรู้
Hits: 1574

การพัฒนากับการปฏิรูป : แนวทางการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่าง

 

ความหมายของคำว่า  พัฒนา  ตามพจนานุกรม ให้ความหมายว่า  ทำให้เจริญ

ความหมายของคำว่า  ปฏิรูป  ตามพจนานุกรม ให้ความหมายว่า  สมควร, เหมาะสม

 

จากความหมายตามพจนานุกรมสรุปได้ว่า

พัฒนา  คือ  การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญ

ปฏิรูป  คือ  การเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

เป้าหมายของทั้ง 2  คำนี้  เป็นไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 แต่ 2  คำนี้มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกันพอสมควร

การพัฒนาอาศัยพื้นฐานเดิมในการพัฒนา เพื่อให้เกิดความงอกงาม  ทำให้ความเจริญตามลำดับขั้น เป็นไปตามระบบ ใช้ระยะเวลา

 

การปฏิรูป อาศัยพื้นฐาน คือ ทำให้เหมาะสมที่สุด  สามารถเลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงได้หลายวิธี เช่น  ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม   รื้อ  ทำใหม่  ใช้ระยะเวลาสั้น  เห็นผลรวดเร็ว 

 

ความแตกต่างของการพัฒนากับการปฏิรูป

การพัฒนาเป็นไปตามลำดับขั้น มีขั้นตอนรายละเอียด  วิธีการ

ปฏิรูป  เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 

ข้อดีของการพัฒนา  ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามลำดับขั้น  มีเวลาในการพิจารณาปรับปรุงความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

ข้อดีของการปฏิรูป  ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทันใจ เหมาะสมกับความต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุด      

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

24/01/2557