การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์  หมายถึง

 

การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์  หมายถึง พัฒนาขีดความสามารถทางด้านอารมณ์  โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบ และลำดับขั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ ได้อย่างเหมาะสมตามอัตภาพของแต่ละคน

 

การพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์จึงเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเราเอง

เนื่องจากลักษณะสังคม  และความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันสร้างความเครียด

ทำให้คนส่วนใหญ่ขาดการควบคุมอารมณ์  ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ 

มีสุขภาพทางด้านอารมณ์ย้ำแย่

ลดทอนความสามารถทางด้านสติการควบคุมอารมณ์  

การแก้ไขปัญหาจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ด้วยวิธีการต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์

 

ฉะนั้นผู้จัดทำจึงสร้างหมวดหมู่เนื้อหาเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านอารมณ์ 

เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์รูปแบบต่าง ๆ  ตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจ

โดยผู้จัดทำได้เรียบเรียงตามหัวเรื่อง และแบ่งออกเป็นตอน ๆ  เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์อย่างสร้างสรรค์  ด้วยรูปแบบที่น่าเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  ชีวีมีสุข

 

มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

28/12/2556