การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ หมายถึง พัฒนาขีดความสามารถทางด้านอารมณ์ โดยพัฒนาอย่างเป็นระบบ และลำดับขั้น จนถึงระดับความสามารถสูงสุดทางด้านอารมณ์ ตามอัตภาพของแต่ละคน

 

การพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์จึงเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเราเอง

เนื่องจากลักษณะสังคม และความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันสร้างความเครียด

ทำให้คนส่วนใหญ่ขาดการควบคุมอารมณ์ ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ

มีสุขภาพทางด้านอารมณ์ย้ำแย่

ลดทอนความสามารถทางด้านสติการควบคุมอารมณ์

การแก้ไขปัญหาจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

 

 

ฉะนั้นผู้จัดทำจึงสร้างหมวดหมู่เนื้อหาเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านอารมณ์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์รูปแบบต่าง ๆ ตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจ

โดยผู้จัดทำได้เรียบเรียงตามหัวเรื่อง และแบ่งออกเป็นตอน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์อย่างสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบที่น่าเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข

 

สุขภาพดีไม่มีขาย สร้างเองเถอะครับ

เริ่มต้นวันนี้..เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านเอง