การพัฒนาศักยภาพทางสังคม  หมายถึง

 

การพัฒนาศักยภาพทางสังคม  หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสร้างสรรค์  เพื่อการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 

การพัฒนาศักยภาพทางสังคมจึงเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเราเอง

เนื่องจากลักษณะสังคม  และความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

ทำให้คนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับบุคคลน้อยลง 

อีกทั้งความรีบเร่งของสภาพสังคมการแข่งขัน  ทำให้คนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น

ลดทอนความมีมนุษย์สำพันธ์กับบุคคลในสังคมให้น้อยลง 

การแก้ไขปัญหาจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสังคมด้วยวิธีการต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์

 

ฉะนั้นผู้จัดทำจึงสร้างหมวดหมู่เนื้อหาเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคม 

เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคมรูปแบบต่าง ๆ  ตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจ

โดยผู้จัดทำได้เรียบเรียงตามหัวเรื่อง และแบ่งออกเป็นตอน ๆ  เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคมอย่างสร้างสรรค์  ด้วยรูปแบบที่น่าเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

28/12/2556