การพัฒนาศักยภาพทางสังคม หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

การพัฒนาศักยภาพทางสังคมจึงเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเราเอง

เนื่องจากลักษณะสังคม และความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

ทำให้คนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับบุคคลน้อยลง

อีกทั้งความรีบเร่งของสภาพสังคมการแข่งขัน ทำให้คนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น

ลดทอนความมีมนุษย์สำพันธ์กับบุคคลในสังคมให้น้อยลง

การแก้ไขปัญหาจึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสังคมด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

 

 

ฉะนั้นผู้จัดทำจึงสร้างหมวดหมู่เนื้อหาเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคม

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคมรูปแบบต่าง ๆ ตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจ

โดยผู้จัดทำได้เรียบเรียงตามหัวเรื่อง และแบ่งออกเป็นตอน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบที่น่าเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

เริ่มต้นวันนี้..เพื่อมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของท่านเอง