การพัฒนาศักยภาพทางความคิด  หมายถึง

 

การพัฒนาศักยภาพทางความคิด  หมายถึง พัฒนาขีดความสามารถทางจิตใจ หรือสติปัญญา  ตามอัตภาพของแต่ละคน ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองอย่างเหมาะสม

 

 

การพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดจึงเป็นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเราเอง

 

ฉะนั้นผู้จัดทำจึงสร้างหมวดหมู่เนื้อหาเรื่องการพัฒนาศักยภาพทางความคิด

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดรูปแบบต่าง ๆ  ตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจ

โดยผู้จัดทำได้เรียบเรียงตามหัวเรื่อง และแบ่งออกเป็นตอน ๆ  เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดอย่างสร้างสรรค์  ด้วยรูปแบบที่น่าเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางความคิดที่ดี  ชีวีมีสุข

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

28/12/2556