ความพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินชีวิตที่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

ได้พระราชทานให้กับคนไทยและคนทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิต

ความพอเพียงจึงเป็นสิ่งที่มีค่า...เป็นแสงแห่งทาง

เนื่องจากหากทุกคนรู้จักความพอเพียง เราก็มีความโลภน้อย

สังคมของการแข่งขัน ก็จะกลายเป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ความพอเพียงยังเป็นหนึ่งในแนวทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปิดทางไว้กับมวลมนุษย์ได้แสวงหาและดำเนินตาม

ด้วยหลักแห่งทางสายกลาง คือทางแห่งความพอดี

ไม่ตึงเกินไป และไม่หย่อนเกินไป คือพอดี

 

 

สำหรับผู้สนใจเรื่องราวของความพอเพียง

เรียบเรียงบรรยายโดย เว็บมาสเตอร์นิวแนวดอทเน็ต....

สามารถแวะเวียนมาอ่านกันได้เป็นประจำ

ซึ่งมีเนื้อหาที่แบ่งแยกให้ค้นหาได้ง่ายด้วย

1. ชีวิตความพอเพียง บรรยายเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

2. เกษตรพอเพียง บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับการทำการเกษตรด้วยหลักแห่งความพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่ ตลอดจนถึงทฤษฎีการทำการเกษตรแบบต่าง ๆ

3. เศรษฐกิจพอเพียง บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ การใช้ชีวิต การเอาตัวรอดด้วยหลักความพอเพียงที่น่าสนใจ

4. ปรัชญาความพอเพียง บรรยายเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับความพอเพียงในภาคทฤษฎี

 

เลือกศึกษาตามหัวเรื่องที่อยากรู้ได้นะเลยครับ

พร้อมนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ เป็นประจำ