Print
Category: การวางแผนชีวิต
Hits: 1786

ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายความสำเร็จในชีวิต

 

การตั้งเป้าหมายในชีวิตมีความสำคัญในด้านการกำหนดทิศทางชีวิต  เพราะชีวิตที่มีทิศทางการดำเนินชีวิตย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

การที่เรามีเป้าหมายย่อมต้องฝึกฝนและพัฒนาตนอยู่เสมอ  รู้จักการวางแผน  หาวิธีการสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ซึ่งความสำคัญของการตั้งเป้าหมายชีวิตจะช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  มีความอดทน และพยายามมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ

 

ฉะนั้นจึงมองข้ามการตั้งเป้าหมายชีวิตไปไม่ได้  หากไม่มีเป้าหมายในชีวิต...เราก็เป็นเพียงผู้ดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งกรรมบันดาลไป

 

ฝึกสร้างสรรค์พลังชีวิต

ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคชะตา หรือฟ้ากำหนดแต่เพียงอย่างเดียว  ยังต้องอาศัยตนเองสร้างความสำเร็จด้วยการลงมือทำและทำต่อไป... หนทางแห่งความสำเร็จอยู่ไม่ไกลถ้าเริ่มต้น...

 

 

 

ผู้เขียน

กฤษดา  บุญหมื่น

 

วันที่เขียน

 

วันที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2556